top of page

Nasza filozofia

Open book on the wooden table with defoc

*Wartości*

Naszych klientów zawsze kształcimy z największym zaangażowaniem, mając świadomość , że przygotowujemy ich
do pracy , w której będą odpowiedzialni za zdrowie i życie innych ludzi.

Doświadczenie wykładowców jest wartością , którą przekazujemy uczestnikom naszych szkoleń.

Kadra wykładowców stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, tak aby przekazywana wiedza była pełna i kompleksowa.

Kształcimy innych i sami cały czas szkolimy się dla innych. 

*Tradycja w odmienności*

Wieloletnie Doświadczenie wykładowców  łączymy
z nowoczesnością. Szkolimy zgodnie z wymogami prawa, jednak z wykorzystaniem niestandardowych metod nauczania, i najnowocześniejszych technik, m.in. za pomocą platformy e-learningowej, symulatorów lokomotyw, technik video.

*Stawiamy na jakość*

Jakość i zadowolenie klientów jest priorytetem naszej działalności. Stale monitorujemy poziom prowadzonych szkoleń poprzez opracowany i wdrożony plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora placówki szkoleniowej, zapewniającego jakość kształcenia.

Potwierdzeniem jakości jest:

 • uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję maszynisty i świadectwa maszynisty pod numerem 06/11,

 • wpis instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pod numerem ewidencyjnym 2.04/00015/2013,

 • wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem RPSO 89819. (poświadczeniem jest wyciąg z GUS)

 • wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Toruńskiego pod numerem 19.

ZOBACZ NASZE UPRAWNIENIA

Nasza historia i przyszłość

Wyświetlanie Cytaty giełdzie

*Pierwsze kroki*

Od 2012 r. w ramach spółki Cargo Master działa Centrum Nauki Zawodu (CNZ). Głównym celem placówki jest prowadzenie kompleksowych usług edukacyjnych dla przewoźników kolejowych, firm i zakładów posiadających bocznice kolejowe i zatrudniających pracowników związanych z transportem kolejowym.

Wykładowcy CNZ to najlepsi specjaliści z dziedziny transportu kolejowego, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający również rozległą i aktualną wiedzę teoretyczną.

Absolwenci kursów legitymują się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności. Każdy pracodawca zatrudniający uczestników naszych szkoleń może być przekonany o ich solidnym i rzetelnym przygotowaniu do wykonywania obowiązków na stanowiskach związanych z transportem kolejowym.

*Przyszłość*

Naszą przyszłość wiążemy z kształceniem wykwalifikowanej kadry dla firm
z branży kolejowej.

Czujemy się odpowiedzialni za naszych absolwentów, dlatego stale kształcimy się i doskonalimy.

Stale rozwijamy i będziemy rozwijać nowe techniki edukacji, rozbudowywać zaplecze edukacyjne, w tym posiadany symulator lokomotywy, platformę e-learningową. 

Już teraz wdrażamy procedury mające na celu pozyskanie dla Centrum Nauki Zawodu i dla naszych klientów środków unijnych z obecnej perspektywy budżetu na lata 2014 – 2020. 

Kadra

Partnerów biznesowych w pracy

Spółka CARGO Master w strukturach Centrum Nauki Zawodu zatrudnia specjalistów z zakresu transportu kolejowego:

 • Prowadzenia ruchu pociągów – inżynierowie i technicy w specjalizujący się m.in. w sygnalizacji, zasadach ruchu pociągów;

 • Trakcji – maszyniści, maszyniści instruktorzy z wieloletnim stażem;

 • Eksploatacji, utrzymania  i budowy pojazdów kolejowych – inżynierowie i technicy;

 • Infrastruktury kolejowej – inżynierowie i technicy z zakresu budowy torów, budowli inżynieryjnych wchodzących w skład infrastruktury kolejowej;

 • Automatyki i telekomunikacji – specjaliści z zakresu SRK, radiołączności.

 

Wykładowcy to specjaliści z wieloletnim stażem, zatrudnieni wcześniej  w dawnych strukturach PKP oraz w Grupie PKP S.A., po restrukturyzacji w zakładach wyłonionych z grupy PKP, posiadający także doświadczenie zdobyte podczas zatrudnienia w prywatnych firmach przewozowych, utrzymaniowych, producentów związanych z transportem kolejowym.

Kadra zatrudniona w CARGO Master Sp. z o.o. posiada odpowiednie i udokumentowane kwalifikacje zawodowe (kolejowe).

Doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie poszczególnych wykładowców jest potwierdzone faktem, że są oni przewodniczącymi i członkami komisji kwalifikacyjnych. Wyznaczenia dokonał Urząd Transportu Kolejowego na wniosek Zarządu Spółki CARGO Master. Ponadto stanowią zespół osób uprawnionych przez UTK, do szkolenia na licencję i świadectwo maszynisty.

 

Ponadto zatrudniamy i współpracujemy ze specjalistami z zakresu:

 • Bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Prawa pracy,

 • Rachunkowości i finansów firmy,

 • Funduszy europejskich.

bottom of page