DYŻURNY RUCHU

 1. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania czynności na stanowisku dyżurnego ruchu przy zachowaniu wszystkich warunków bezpieczeństwa pracy i postanowień obowiązujących  przepisów i instrukcji.

 2. Program kursu obejmuje 390 godzin szkolenia.

 3. Szkolenie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30.12.2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 46)

 4. Od kandydatów na kurs wymagamy następujących kwalifikacji:

  • wykształcenie – co najmniej średnie,

  • zawodowy staż pracy – 2 lata pracy na innym stanowisku kolejowym oraz odbycie przygotowania zawodowego,

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku dyżurnego ruchu.

 5. Po ukończeniu szkolenia oraz odbyciu szkolenia praktycznego i czynności próbnych pod nadzorem kandydat przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną przy CARGO Master Sp. z o.o. powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego. Po zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego.

 

 

Adres:

87-100 Toruń

ul. Sobieskiego 48-50

biuro@cargomaster.pl
Tel: 56 699 33 55

 

© 2020 by CARGO Master Sp.z o.o. & FP DELT 

 • Facebook Social Ikona
 • Facebook Social Ikona