top of page

LICENCJA MASZYNISTY

 1. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do egzaminu niezbędnego dla uzyskania licencji maszynisty.

 2. Program szkolenia obejmuje 298 godzin szkolenia i został opracowany przez CARGO Master Sp. z o.o. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. z 2014 r. poz. 211).

 3. Kandydat na szkolenie zgodnie z Ustawą o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) musi spełniać następujące wymagania:

  • nie był karany za przestępstwo umyślne,

  • ukończył 20 lat

  • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,

  • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne.

 4. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu testowego i po jego zdaniu otrzymują „Świadectwo zdania egzaminu maszynisty”, zgodne z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie licencji maszynisty

Jak wypełniać wniosek o wydanie licencji maszynisty:

http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/5963,Film-quotJak-prawidlowo-wypelnic-wniosek-o-wydanie-licencji-maszynistyquot.html

ŚWIADECTWO MASZYNISTY

 1. Kandydaci na szkolenie to osoby posiadające licencję maszynisty oraz aktualne badania lekarskie na świadectwo maszynisty, zatrudnione u przewoźnika kolejowego kierującego na kurs.

 2. Szkolenie jest prowadzone:

  • zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez przewoźnika kierującego na szkolenie, zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 w sprawie świadectwa maszynisty (Dz.U. z 2014 poz. 212)

  • zgodnie z Ustawą o Transporcie Kolejowym (Dz. U. 2013.1594 tj. z późn. zm.) oraz aktualnymi Rozporządzeniami wykonawczymi do Ustawy o Transporcie Kolejowym w zakresie uzyskania świadectwa maszynisty.

 3. Szkolenie teoretyczne (w tym wykłady i ćwiczenia praktyczne - zgodnie z w/w rozporządzeniem) obejmuje zajęcia:

  • z zakresu budowy i obsługi pojazdów kolejowych - 184 godziny (pojazdy kolejowe) bądź 196 godzin (pojazdy kolejowe specjalne – pociągi robocze)

  • z zakresu infrastruktury kolejowej - 96 godzin (pojazdy kolejowe) bądź 108 godzin (pojazdy kolejowe specjalne – pociągi robocze).

 4. Po ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego uczestnicy przystępują do egzaminu przed uprawnioną komisją. Po zdaniu egzaminu przez kandydata, Przewoźnik otrzymuje kopię protokołu z przeprowadzonego egzaminu, na podstawie którego wystawia dokument uprawniający do wykonywania czynności maszynisty na danym pojeździe i infrastrukturze kolejowej.

 5.  

   

 

 

Licencja maszynisty

 1. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do egzaminu niezbędnego dla uzyskania licencji maszynisty.

 2. Program szkolenia obejmuje 298 godzin szkolenia i został opracowany przez CARGO Master Sp. z o.o. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. z 2014 r. poz. 211).

 3. Kandydat na szkolenie zgodnie z Ustawą o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) musi spełniać następujące wymagania:

  • nie był karany za przestępstwo umyślne,

  • ukończył 20 lat

  • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,

  • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne.

 4. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu testowego i po jego zdaniu otrzymują „Świadectwo zdania egzaminu maszynisty”, zgodne z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie licencji maszynisty

Jak wypełniać wniosek o wydanie licencji maszynisty:

http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/5963,Film-quotJak-prawidlowo-wypelnic-wniosek-o-wydanie-licencji-maszynistyquot.html

Świadectwo maszynisty

 1. Kandydaci na szkolenie to osoby posiadające licencję maszynisty oraz aktualne badania lekarskie na świadectwo maszynisty, zatrudnione u przewoźnika kolejowego kierującego na kurs.

 2. Szkolenie jest prowadzone:

  • zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez przewoźnika kierującego na szkolenie, zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 w sprawie świadectwa maszynisty (Dz.U. z 2014 poz. 212)

  • zgodnie z Ustawą o Transporcie Kolejowym (Dz. U. 2013.1594 tj. z późn. zm.) oraz aktualnymi Rozporządzeniami wykonawczymi do Ustawy o Transporcie Kolejowym w zakresie uzyskania świadectwa maszynisty.

 3. Szkolenie teoretyczne (w tym wykłady i ćwiczenia praktyczne - zgodnie z w/w rozporządzeniem) obejmuje zajęcia:

  • z zakresu budowy i obsługi pojazdów kolejowych - 184 godziny (pojazdy kolejowe) bądź 196 godzin (pojazdy kolejowe specjalne – pociągi robocze)

  • z zakresu infrastruktury kolejowej - 96 godzin (pojazdy kolejowe) bądź 108 godzin (pojazdy kolejowe specjalne – pociągi robocze).

 4. Po ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego uczestnicy przystępują do egzaminu przed uprawnioną komisją. Po zdaniu egzaminu przez kandydata, Przewoźnik otrzymuje kopię protokołu z przeprowadzonego egzaminu, na podstawie którego wystawia dokument uprawniający do wykonywania czynności maszynisty na danym pojeździe i infrastrukturze kolejowej.

 

Dyżurny ruchu

 1. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania czynności na stanowisku dyżurnego ruchu przy zachowaniu wszystkich warunków bezpieczeństwa pracy i postanowień obowiązujących  przepisów i instrukcji.

 2. Program kursu obejmuje 390 godzin szkolenia.

 3. Szkolenie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30.12.2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 46)

 4. Od kandydatów na kurs wymagamy następujących kwalifikacji:

  • wykształcenie – co najmniej średnie,

  • zawodowy staż pracy – 2 lata pracy na innym stanowisku kolejowym oraz odbycie przygotowania zawodowego,

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku dyżurnego ruchu.

 5. Po ukończeniu szkolenia oraz odbyciu szkolenia praktycznego i czynności próbnych pod nadzorem kandydat przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną przy CARGO Master Sp. z o.o. powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego. Po zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego.

Ustawiacz

 1. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania czynności na stanowisku ustawiacza przy zachowaniu wszystkich warunków bezpieczeństwa pracy i postanowień obowiązujących  przepisów i instrukcji.

 2. Program kursu obejmuje 160 godzin szkolenia.

 3. Szkolenie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia 30.12.2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 46)

 4. Od kandydatów na kurs wymagamy następujących kwalifikacji:

 5. wykształcenie - zasadnicze zawodowe;

 6. zawodowy staż pracy – rok pracy na stanowisku manewrowego, odbycie przygotowania zawodowego;

 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku ustawiacza.

 8. Po ukończeniu szkolenia oraz odbyciu szkolenia praktycznego i czynności próbnych pod nadzorem kandydat przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną przy CARGO Master Sp. z o.o. powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego. Po zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego.

Manewrowy

 1. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania czynności na stanowisku manewrowy przy zachowaniu wszystkich warunków bezpieczeństwa pracy i postanowień obowiązujących  przepisów i instrukcji.

 2. Program kursu obejmuje 120 godzin szkolenia teoretycznego.

 3. Szkolenie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia 30.12.2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 46)

 4. Od kandydatów na kurs wymagamy następujących kwalifikacji:

 5. wykształcenie - zasadnicze zawodowe;

 6. zawodowy staż pracy - odbycie przygotowania zawodowego;

 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku manewrowego.

 8. Po ukończeniu szkolenia oraz odbyciu szkolenia praktycznego i czynności próbnych pod nadzorem kandydat przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną przy CARGO Master Sp. z o.o. powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego. Po zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego.

Rewident taboru

 1. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania czynności na stanowisku rewident taboru przy zachowaniu wszystkich warunków bezpieczeństwa pracy i postanowień obowiązujących  przepisów i instrukcji.

 2. Program kursu obejmuje 184 godziny szkolenia.

 3.  Szkolenie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30.12.2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 46)

 4. Od kandydatów na kurs wymagamy następujących kwalifikacji:

 5. wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe,

 6. zawodowy staż pracy – rok pracy przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego oraz odbycie przygotowania zawodowego,

 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku rewidenta taboru.

 8.  Po ukończeniu szkolenia oraz odbyciu szkolenia praktycznego i czynności próbnych pod nadzorem kandydat przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną przy CARGO Master Sp. z o.o. powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego. Po zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego.

Prowadzący 

pojazdy kolejowe

PROWADZĄCY POJAZDY KOLEJOWE WYŁĄCZNIE W OBRĘBIE BOCZNICY KOLEJOWEJ 

 

 1. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania czynności na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej przy zachowaniu wszystkich warunków bezpieczeństwa pracy i postanowień obowiązujących  przepisów i instrukcji.
  Program kursu obejmuje 258 godziny szkolenia teoretycznego. Szkolenie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

 2. i Rozwoju z  dnia 30.12.2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 46)

 3. Od kandydatów na kurs wymagamy następujących kwalifikacji:

 • wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe,

 • Spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej,

 • Zawodowy staż pracy – 3 miesiące (dla kandydatów z wykształceniem średnim w tematyce kolejowej) bądź 6 miesięcy (dla kandydatów z wykształceniem średnim w tematyce kolejowej), z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym) na stanowiskach związanych z utrzymaniem, naprawą lub eksploatacją taboru kolejowego,

 • Odbycie stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego (22 dni dla kandydatów z wykształceniem średnim w tematyce kolejowej i 42 dni dla kandydatów z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym) oraz zajęć próbnych pod nadzorem (15 dni dla kandydatówz wykształceniem średnim w tematyce kolejowej i 30 dni dla kandydatów z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym).

 • Po ukończeniu szkolenia oraz odbyciu szkolenia praktycznego i czynności próbnych pod nadzorem kandydat przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną przy CARGO Master Sp. z o.o. powołaną przez URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO. Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego uprawniającego do pracy na danym stanowisku.

 

PROWADZĄCY POJAZDY KOLEJOWE SPECJALNE, KTÓRE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO SAMODZIELNEJ JAZDY PO CZYNNYCH TORACH KOLEJOWYCH

 

 1. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania czynności na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe specjalne, które nie są przeznaczone do samodzielnej jazdy po czynnych torach kolejowych przy zachowaniu wszystkich warunków bezpieczeństwa pracy i postanowień obowiązujących  przepisów i instrukcji.

 2. Program kursu obejmuje 258 godzin szkolenia teoretycznego. Szkolenie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
  i Rozwoju z  dnia 30.12.2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 46)

 3. Od kandydatów na kurs wymagamy następujących kwalifikacji:

 • Wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe,

 • Spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe specjalne, które nie są przeznaczone       do samodzielnej jazdy po czynnych torach kolejowych,

 • Zawodowy staż pracy – 6 miesięcy (dla kandydatów z wykształceniem średnim w tematyce kolejowej) bądź 1 rok (dla kandydatów z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym) na stanowiskach związanych z utrzymaniem, naprawą lub eksploatacją taboru kolejowego, 

 • Odbycie stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego (według programu pracodawcy) oraz zajęć próbnych pod nadzorem – 20 dni.

Po ukończeniu szkolenia oraz odbyciu szkolenia praktycznego i czynności próbnych pod nadzorem kandydat przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną przy CARGO Master Sp. z o.o. powołaną przez URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO. Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego uprawniającego do pracy na danym stanowisku.

bottom of page